drogę nawilżania

x

Nawilżanie wykonana prosta - Youtube Kanał nawilżacz
Nawilżanie powietrza w prostych słowach:

W jaki sposób mierzy się drogę nawilżania?
Pod pojęciem drogi nawilżania należy rozumieć odległość wymaganą do zapewnienia optymalnej absorpcji pary przez powietrze. Składa się ona zasadniczo ze strefy rozpylania oraz ze strefy rozprzestrzeniania i mieszania.

1. Definicja
Droga nawilżania składa się ze strefy rozpylania oraz ze strefy rozprzestrzeniania i mieszania. Jako strefę rozpylania określa się drogę za instalacją do nawilżania powietrza – od doprowadzenia aż po całkowitą absorpcję danej ilości pary przez powietrze instalacji. Za nią znajduje się strefa rozprzestrzeniania oraz strefa mieszania. Na tym odcinku dostarczona wilgoć miesza się równomiernie ze strumieniem powietrza. Długość wymaganej drogi nawilżania zależy każdorazowo od podzespołu znajdującego się w kierunku przemieszczania się powietrza. W celu uniknięcia zjawisk kondensacji w obrębie kanałów powietrznych, nadzwyczaj istotne jest prawidłowe określenie wymiarów drogi nawilżania.
Ich znajomość ma również zasadnicze znaczenie dla prawidłowej regulacji wilgotności, ponieważ czujniki regulacyjne powinny być umieszczane dopiero tam, gdzie występują zrównoważone wartości wilgotności.

Wyznaczenie drogi nawilżania «BN» zależy od różnych czynników. W celu łatwego wyznaczenia drogi nawilżania «BN»można skorzystać z tabeli dróg nawilżania. Podane w tabeli wartości orientacyjne odnoszą się do zakresu temperatur powietrza doprowadzanego w przedziale od 15°C do 30°C.

Tabela dróg nawilżania w przypadku prostego rozdzielacza pary

Wilgotność na wlocie
φ1 w % wilg. wzgl.
Długość drogi nawilżania BN w m
Wilgotność na wylocie φ2 w % wilg. wzgl.
40 50 60 70 80 90
5 0,9 1,1 1,4 1,8 2,3 3,5
10 0,8 1,0 1,3 1,7 2,2 3,4
20 0,7 0,9 1,2 1,5 2,1 3,2
30 0,5 0,8 1,0 1,4 1,9 2,9
40 - 0,5 0,8 1,2 1,7 2,7
50 - - 0,5 1,0 1,5 2,4
60 - - - 0,7 1,2 2,1
70 - - - - 0,8 1,7
φ1 w % wilg. wzgl.: wilgotność względna powietrza doprowadzanego przed nawilżeniem przy najniższej temperaturze powietrza doprowadzanego
φ2 w % wilg. wzgl.: wilgotność względna powietrza doprowadzanego za przewodem rozprowadzania pary przy mocy maksymalnej


2. Wpływ nawilżania na jakość regulacji
W przypadku nawilżania powietrza parą duże znaczenie ma droga nawilżania. Para wodna, wypływająca z przewodów rozprowadzania pary, skrapla się początkowo w strumieniu powietrza i jest widoczna w obrębie określonego odcinka (drogi nawilżania) w postaci mgły. W dalszej części znajduje się strefa rozprzestrzeniania oraz strefa mieszania, w której dochodzi do równomiernego przemieszania powietrza w instalacji z dostarczoną ilością pary. Okoliczność tę należy uwzględnić podczas określania wymiarów dróg nawilżania nawet z samego tylko względu higienicznego sposobu eksploatacji. Dokładne wyniki regulacji zależą od optymalnego rozprowadzania wilgoci w miejscu montażu czujników pomiarowych. Droga nawilżania zależy od różnych czynników i tworzy podstawę dla wyznaczania niezbędnych odstępów minimalnych od kolejnych elementów instalacji oraz czujników pomiarowych.

3. W jaki sposób można skrócić drogę nawilżania?
Skraplaniu sprzyja w znaczny sposób kontakt pary wodnej z chłodniejszym powietrzem w instalacji. Główną przyczyną kondensacji jest jednakże niekorzystny rozkład ilości pary na przekroju kanału wzdłuż przewodu rozprowadzania pary. Wymaganych dróg nawilżania nie można zapewnić zwłaszcza w przypadku późniejszego montażu instalacji. W takich przypadkach skuteczne jest często zastosowanie wielodrożnego systemu rozprowadzania pary. Dzięki temu można osiągnąć w miarę możliwości homogeniczną dystrybucję pary wodnej w całym strumieniu powietrza przy odpowiednio krótkich drogach nawilżania. Cennym miernikiem, służącym do oceny dystrybucji pary wodnej, jest wskaźnik jednorodności.

Tabela dróg nawilżania w przypadku wielodrożnych rozdzielaczy pary

Wilgotność na wlocie
φ1 w % wilg. wzgl.
Długość drogi nawilżania BN w m
Wilgotność na wylocie φ2 w % wilg. wzgl.
40 50 60 70 80 90
5 0,22 0,28 0,36 0,48 0,66 1,08
10 0,26 0,26 0,45 0,45 0,64 1,04
20 0,16 0,22 0,30 0,41 0,58 0,96
30 0,10 0,17 0,25 0,36 0,52 0,88
40 - 0,11 0,20 0,30 0,45 0,79
50 - - 0,13 0,24 0,38 0,69
60 - - - 0,16 0,30 0,58
70 - - - - 0,20 0,45
φ1 w % wilg. wzgl.: wilgotność względna powietrza doprowadzanego przed nawilżeniem przy najniższej temperaturze powietrza doprowadzanego
φ2 w % wilg. wzgl.: wilgotność względna powietrza doprowadzanego za przewodem rozprowadzania pary przy mocy maksymalnej

W przypadku szerokości kanałów < 600 mm droga nawilżania dla wielodrożnych systemów rozprowadzania pary ulega wydłużeniu o ok. 50%.


4. Wymagane odstępy minimalne strefy rozprzestrzeniania
Aby para wodna, wydobywająca się z przewodu rozprowadzania pary, nie skraplała się na kolejnych podzespołach instalacji, znajdujące się dalej podzespoły instalacji muszą być umieszczone w określonym odstępie minimalnym (na podstawie drogi nawilżania «BN») od rozdzielacza pary.

przed/za zwężeniem za rozszerzeniem
przed/za zwężeniem za rozszerzeniem
przed kolankiem przed rozgałęzieniem
przed kolankiem przed rozgałęzieniem
przed kratką wentylacyjną przed regulatorem/czujnikiem wilgotności
przed kratką wentylacyjną przed regulatorem/czujnikiem wilgotności
przed/za nagrzewnicą/filtrem
przed/za nagrzewnicą/filtrem
przed/za wentylatorem/wylotem strefowym
przed/za wentylatorem/wylotem strefowym